STOLT MEDLEM AV:

Viimeksi päivitetty: 13.12.2022

Myynti- ja toimitusehdot (FI)

Näitä ehtoja sovelletaan tilauksiin 1.1.2023 alkaen, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet. Ehdot koskevat ostoja Construction Equipment Group AS (myyjä) kuuluvilta CEG-konsernin yrityksiltä. Jos kirjallisen sopimuksen ja myynti- ja toimitusehtojen välillä on eroavaisuuksia, noudatetaan näitä myynti- ja toimitusehtoja.

Hinta
Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Hintoihin lisätään pakkaus- ja toimituskulut. Myyjä ei vastaa kirjoitusvirheistä, valuuttakurssien, tulli- ja verokantojen muutoksista johtuvien hinnanmuutosten, toimittajien hinnankorotusten tai muiden myyjästä riippumattomien olosuhteiden aiheuttamista muutoksista hinnoissa.
Myyjä pidättää itsellään oikeuden, ilmoittamalla ostajalle milloin tahansa ennen toimitusta, korottaa kokonaishintaa vastaamaan raaka-ainekustannusten tai toimituskustannusten nousua, mukaan lukien valuuttakurssien, tullien ja verokantojen muutokset.

Tuotetiedot
Kaikki piirrokset, piirustukset, valokuvat ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eikä niitä tule pitää lopullisina. Ostajan vastuulla on varmistaa, että tekniset tiedot ja tuotteet kokonaisuutena täyttävät erityistarpeen.
Myyjältä saatuja piirustuksia, muita teknisiä asiakirjoja tai teknisiä tietoja ei saa ilman Myyjän suostumusta käyttää mihinkään muuhun kuin luovutuksen tarkoitukseen. Ilman Myyjän suostumusta niitä ei saa kopioida, jäljentää, paljastaa kolmansille osapuolille tai muuten saattaa heidän tietoonsa.

Tilaus
Tilausten on yleensä oltava kirjallisia. Myyjä ei ota vastuuta mistään virheistä tilattaessa puhelimitse. Ostaja on velvollinen tarkistamaan tilausvahvistuksen ja varmistamaan, että se vastaa tilausta.

Maksuehdot
Ellei toisin ole sovittu, maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Eräpäivän jälkeen tehtyihin suorituksiin lisätään voimassa oleva viivästykorko ja mahdolliset muistutusmaksut.
Jos maksat verkkokaupan kautta, maksua hallinnoi täysin Collector Bank tai Klarna. Myyjä ei tallenna näitä tietoja. Lue Collector Bankin tietosuojaseloste täältä. Lue Klarnan tietosuojaseloste täältä.

Laskun päivämäärä
Lasku laaditaan yleensä viimeistään seuraavana päivänä, jona tuote lähetetään tai on valmis noudettavaksi.

Toimitusehdot
Toimituspäivällä tarkoitetaan myyjän ilmoittamaa lähetyspäivää. Kaikki tilaukset vahvistetaan toimitusehdoilla, jotka on määritetty Incoterms-toimituslausekkeilla. Toimitus veloitetaan ostajalta, ellei toisin ole sovittu. Myyjä valitsee kuljetusmuodon ja huolitsijan parhaan harkintansa mukaan. 14 päivää toimitus- / noutopäivän jälkeen, viite tilausvahvistus, varastovuokra laskutetaan, jos tuotetta ei ole noudettu tai se voidaan toimittaa.
Toimitusaika tehtaalta vahvistetaan tilausvahvistuksella. Jos myyjä saa tietää, että toimitusaikaa ei voida noudattaa, myyjä on velvollinen ilmoittamaan tästä välittömästi sekä ilmoittamaan uudesta toimitusajasta. Jos toimitusaika ylittyy yli vastaavan alkuperäisen toimitusajan, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus, elleivät osapuolet ole aiemmin sopineet toimitusajan pidentämisestä.

Tavaroiden vastaanoton valvonta
Vastaanotettuaan tavarat ostajan on tarkistettava tavarat pakkausluetteloita vastaan ja tarkastettava tavarat. Allekirjoittamalla pakkausluetteloon tai rahtikirjaan tai sopimalla tavaroiden toimittamisesta ilman vastaanottoa ja allekirjoitusta ostaja on vahvistanut, että tavarat on vastaanotettu, niissä ei ole näkyviä vaurioita ja että määrä on oikea.
Valitukset
Kuljetusvaurioita koskevat valitukset edellyttävät, että vastaanottaja ilmoittaa niistä rahdinkuljettajalle välittömästi tavaran saapuessa.
Valitukset puutteista tai viallisista / vääristä tavaroista on tehtävä mahdollisimman pian saapumisen jälkeen poikkeamien määrittelyllä, kuitenkin viimeistään 5 työpäivän kuluttua tavaroiden saapumisesta.
Seuraavissa tapauksissa Myyjä ei ole vastuussa toimituksen virheistä:
1. Ostaja käyttää tuotetta ennen kuin mitään reklamaatiota on tehty myyjälle
2. Virhe johtuu siitä, että ostaja ei ole noudattanut Myyjän ohjeita varastoinnista, asennuksesta, käyttöönotosta, kokoonpanosta, käytöstä ja huollosta
3. Vika ilmeni, koska tuote on valmistettu tai toteutettu ostajan piirustuksen tai eritelmien mukaisesti.
4. Ostaja tekee muutoksia tai korjauksia tuotteeseen ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta
5. Vika on aiheutunut normaalista kulumisesta, tahallisesta vahingosta, huolimattomuudesta tai epänormaaleista varastointi- ja käyttöolosuhteista ostajan osalta. Myyjän vastuu rajoittuu virheisiin, jotka olivat olemassa toimitushetkellä.
Myyjä voi harkintansa mukaan korjata viat joko toimittamalla uuden tuotteen, korjaamalla tai maksamalla takaisin täyden hinnan siitä toimituksen osasta, jonka ostaja on hylännyt. Kun Myyjä on tehnyt tällaisen oikaisun, Myyjällä ei ole enää vastuuta ostajalle hylätyistä toimituksista.
Myyjän kokonaisvastuu virheestä rajoittuu joka tapauksessa viallisten toimitusten laskutusarvoon sekä mahdollisiin kuljetus- ja vakuutuskustannuksiin.
Myyjä ei korvaa välillisiä vahinkoja / kustannuksia. Niin kauan kuin myyjä korjaa väitetyn vian kohtuullisessa ajassa, ostaja ei ole oikeutta peruuttaa kauppaa. Myyjällä on kohtuullisessa ajassa oltava mahdollisuus tarkastaa vaurio, saada valmistajan lausunto virheestä sekä aikaa selvittää, miten vika tulee korjata ja tarvittaessa kuka suorittaa korjauksen.
Ostaja on velvollinen tekemään yhteistyötä Myyjän kanssa poikkeamien tai valitusten sattuessa. Tämä tarkoittaa, että ostajan on muun muassa autettava dokumentoimaan puutteita lähettämällä valokuvia jne., sekä tekemään yksinkertaisia korjauksia itse ongelman korjaamiseksi, kuten komponenttien vaihtaminen myyjän ohjeiden mukaan. Myyjä ei ole velvollinen hyvittämään tällaisia ostajan tai loppukäyttäjän tekemiä korjauksia. Ostajan vaihtoehtona on palauttaa tuote myyjälle tai myyjän toimittajalle omalla kustannuksellaan, jotta korjaus voidaan tehdä.
Korvaavat tuotteet laskutetaan normaalihintaan. Hyvitys tapahtuu sen jälkeen, kun palautettu tuote on rekisteröity ja reklamaation on käsitelty ja hyväksytty.

Palautus
Tavaroiden palautus hyväksytään vain, jos siitä on sovittu etukäteen. Myyjällä on oikeus veloittaa 10% palautettavan tuotteen arvosta, kuitenkin vähintään 50 EUR ja enintään 500 EUR.
Ostajan vastaa kaikista palauttamiseen liittyvistä kustannuksista. Ostaja vastaa siitä, että tavarat varastoidaan ja palautetaan asianmukaisesti. Käytössä olleita tavaroita palautettaessa ne on pakattava siten, ettei tuote vaurioidu. Myyjä tarkistaa ja hyväksyy palautetut tavarat ennen hyvitystä. Palautusta seuraavaa hyvitystä voidaan alentaa, jos palautusta ei ole tehty ehtojen mukaisesti.
Vain käyttämättömien ja vahingoittumattomien vakiotuotteiden palautukset hyväksytään.
Ostaja on vastuussa siitä, että tuote varastoidaan asianmukaisesti palautukseen asti.

Myyjän virhevastuu
Myyjän virhevastuu rajoittuu vastikkeettomaan tavaran uudelleentoimitukseen tai oikaisuun, jos toimitetussa tavarassa on valmistus- tai materiaalivirhe.
Sellaisten tuotteiden osalta, jotka myydään ehdolla "sellaisenaan" tai vastaavalla varauksella, arvioidaan virhe kauppalain 19 §:n mukaisesti.
Omistusoikeuden siirtyminen
Sopimuksen kohteena olevat tuotteet ovat Myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessa maksettu.

Ylivoimainen este
Ylivoimainen este (force majure) vapauttaa osapuolet vastuusta, jos olosuhteet estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sopimuksen täyttämisestä kohtuuttoman työlästä.
Ylivoimaiseksi esteeksi määritellään mikä tahansa este, jota osapuolet eivät voi hallita, kuten tulipalo, sota, liikennevaikeudet, työriidat, sotilaallinen mobilisointi, pakkolunastus, takavarikointi tai kaupan valuuttarajoitukset, vienti- ja tuontirajoitukset, yleinen tavarapula, epidemiat sekä viivästykset tai toimittamatta jättäminen alihankkijoilta tällaisten olosuhteiden seurauksena.
Edellä mainitut olosuhteet vapauttavat vastuun vain, jos niiden vaikutuksia sopimuksen täytäntöönpanoon ei ole voitu ennakoida sopimusta tehtäessä.

Erimielisyydet ja lainvalinta:
Myyjän ja Ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä. Toimittajalla on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa Toimittajan kotipaikan alioikeudessa. Tähän sopimukseen noudatetaan Suomen lakia.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram