STOLT MEDLEM AV:

Sist oppdatert: 13.12.2022

Salgs- og leveringsbetingelser (NO)

Disse vilkår gjelder for kjøp fra og med 1. januar 2023 med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene. Betingelsene gjelder for kjøp fra selskaper i CEG-konsernet, tilhørende Construction Equipment Group AS (Selger). Ved avvikende forståelse mellom skriftlig avtale og salgs- og leveringsbetingelsene gjelder salgs- og leveringsbetingelsene.

Pris
Prisene skal forstås eksklusive merverdiavgift. Eventuelle kostnader for pakking/emballasje og frakt tilkommer. Det tas forbehold om trykkfeil, eventuelle prisendringer som følge av endringer i valutakurser, toll- og avgiftssatser, prisøkninger fra leverandører eller andre forhold utenfor Selgers kontroll.
Selger forbeholder seg retten til å øke totalprisen for å gjenspeile enhver økning i råvarekostnader eller leveringskostnader, inkludert endringer i valutakurser, toll- og avgiftssatser, på grunn av faktorer utenfor selgers kontroll, ved å varsle kjøperen når som helst før levering.

Product information
Vårt utstyr er designet for temperaturområde -20 til +30 grader. Alle illustrasjoner, tegninger, fotografier og informasjon er veiledende og skal ikke anses som endelige. Det er kjøperens ansvar å forsikre seg om at de tekniske dataene og produktene som helhet tilfredsstiller det spesifikke behovet.
Mottatte tegninger, andre tekniske dokumenter eller tekniske opplysninger som er mottatt fra selgeren, må ikke uten selgerens samtykke brukes til annet enn det som er formålet med overleveringen. De må ikke uten selgerens samtykke kopieres, reproduseres, utleveres til tredjemann eller på annen måte bringes til dennes kunnskap.

Bestillinger
Bestillinger skal normalt være skriftlige. Selger påtar seg intet ansvar for eventuelle feil ved telefonbestilling. Kjøper er forpliktet til å kontrollere ordrebekreftelsen og forsikre seg om at den stemmer overens med bestillingen.

Betalingsvilkår
Med mindre annet er avtalt, gjelder våre standard betalingsbetingelser netto per 10 dager. Ved betaling etter forfallsdato beregnes et rentetillegg og eventuelle purregebyrer.
Hvis du betaler via nettbutikken, administreres betalingen i sin helhet av Collector Bank eller Klarna. Selger lagrer ikke denne informasjonen. Les Collector Banks personvernerklæring her. Les Klarnas personvernerklæring her.

Fakturadato
Fakturaen utstedes normalt senest dagen etter at varen er sendt eller klar til avhenting.

Leveringsbetingelser
Leveringsdato er å forstå som forsendelsesdato fra selger. Alle bestillinger bekreftes med de angitte Incoterms. Frakt og emballasje belastes kjøper med mindre annet er avtalt. Selger velger transportmåte og speditør etter beste evne. 14 dager etter leverings/avhentingsdato, ref. ordrebekreftelse, faktureres lagerleie dersom varen ikke er avhentet eller kan leveres.
Leveringstid fra fabrikk bekreftes ved ordrebekreftelse. Dersom Selger blir oppmerksom på at leveringstiden ikke kan overholdes, er Selger forpliktet til å informere om dette umiddelbart, samt informere om ny leveringstid. Dersom leveringstiden overskrides med mer enn tilsvarende opprinnelig leveringstid, har begge parter rett til å heve avtalen, med mindre partene på forhånd har avtalt en forlengelse av leveringstiden.

Kontroll ved varemottak
Ved mottak av varer skal kjøperen kontrollere varene mot pakkseddel og undersøke varene. Ved underskrift på pakkseddel eller fraktbrev, eller ved avtale om levering av varer uten kvittering og underskrift, har kjøperen bekreftet at varene er mottatt, at de ikke har synlige skader og at mengden er korrekt.

Klager
Reklamasjon på transportskader krever at mottakeren melder fra til transportøren umiddelbart etter at varen er mottatt. Dette noteres på fraktbrevet.
Reklamasjon på mangelfulle/feil varer må skje så snart som mulig etter ankomst med spesifikasjon av avvikene, senest 5 virkedager etter varens ankomst.
I følgende tilfeller er selgeren ikke ansvarlig for mangler ved leveransen:
1. Kjøperen tar varen i bruk før en eventuell reklamasjon er avgjort med selgeren.
2. Mangelen oppstår fordi kjøperen har unnlatt å følge selgerens anvisninger for oppbevaring, installasjon, idriftsettelse, montering, bruk og vedlikehold.
3. Mangelen er oppstått fordi leveransen er produsert eller utført i henhold til kjøperens tegninger eller spesifikasjoner.
4. Kjøperen foretar endringer eller reparasjoner av leveransen uten forutgående skriftlig samtykke fra selgeren
5. Mangelen er oppstått som følge av normal slitasje, forsettlig skade, uaktsomhet eller unormale lagrings- og driftsforhold fra kjøperens side. Selgerens ansvar er begrenset til mangler som forelå på leveringstidspunktet.
Selger kan etter eget valg avhjelpe mangler ved enten å levere et nytt produkt, reparere eller tilbakebetale hele prisen for den delen av leveransen som er avvist av kjøperen. Etter at selgeren har foretatt slik utbedring, har selgeren ikke lenger noe ansvar overfor kjøperen med hensyn til de avviste leveransene.
Selgers samlede ansvar for en mangel er i alle tilfeller begrenset til fakturaværdien av de mangelfulle leveransene, samt eventuelle transport- og forsikringskostnader ved retur til Selger.
Følgeskader/kostnader dekkes ikke av Selger. Så lenge Selger utbedrer en reklamert mangel innen rimelig tid, har kjøper ikke rett til å heve kjøpet. Innen rimelig tid skal Selger ha anledning til å besiktige skaden, innhente produsentens uttalelse om mangelen, samt tid til å avklare hvordan mangelen skal utbedres og eventuelt hvem som skal utføre utbedringen.
Kjøper garanterer at han eller sluttbruker samarbeider med Selger ved avvik eller reklamasjoner. Dette innebærer blant annet at kjøper må være behjelpelig med å dokumentere mangler ved å sende bilder o.l., og å foreta enkle utbedringer selv, der dette vil avhjelpe problemet, som for eksempel utskifting av komponenter etter veiledning fra Selger. Slike utbedringer foretatt av kjøper eller sluttbruker skal ikke refunderes av Selger. Alternativet for kjøper er å returnere varen til Selger eller Selgers leverandør for egen regning slik at utbedring kan foretas.
Erstatningsvarer faktureres til ordinær pris. Kreditering skjer etter at den returnerte varen er registrert og reklamasjonen er godkjent.

Pris
Selger gir en minimumsgaranti på 12 måneder eller 2000 timer. Garantien utløper når ett av kriteriene er nådd, og er gyldig under de betingelser som er beskrevet i kapittelet Reklamasjoner.

Retur
Retur av varer aksepteres kun dersom dette er avtalt på forhånd. Det beregnes et gebyr på 10 % av varens verdi, dog minimum DKK 500 og maksimum DKK 5 000.
Kjøper må selv sørge for returfrakt og dekke kostnadene med dette. Kjøper er ansvarlig for at varene oppbevares og returneres på en forsvarlig måte. Ved retur av varer som har vært i bruk, skal disse være innpakket og emballert på en slik måte at diesel, kjemikalier eller andre væsker ikke renner ut av emballasjen. Returnerte varer kontrolleres og godkjennes av Selger før eventuell refusjon. Refusjonen kan bli redusert dersom returen ikke skjer i henhold til vilkårene.
I utgangspunktet aksepteres kun retur av standardvarer som er ubrukte og uskadde.
Kjøperen er ansvarlig for at varen oppbevares på en forsvarlig måte frem til retur.

Ansvar for mangler
Selgerens ansvar for mangler er begrenset til vederlagsfri omlevering eller retting av varen dersom den leverte varen lider av en mangel, enten denne er av konstruksjonsmessig, produksjonsmessig eller materiell art.
For produkter som er solgt med forbehold om «som de er» eller lignende, har Selger intet ansvar for mangler.

Forbehold om eiendomsrett
Leveranser fra Selger er gjenstand for et salgsdepositum. Leverte varer blir kjøperens eiendom først når selger har mottatt full rettmessig betaling.

Unntaksgrunner
(force majeure, etc.)
Force majeure fritar partene for ansvar dersom omstendighetene hindrer oppfyllelse av avtalen eller gjør oppfyllelsen urimelig byrdefull.
Force majeure defineres som enhver hindring som partene ikke kan kontrollere, for eksempel - men ikke begrenset til - brann, krig, trafikkvansker, arbeidskonflikter, militær mobilisering, rekvisisjon, beslagleggelse eller valutarestriksjoner, eksport- og importrestriksjoner, generell vareknapphet, epidemier, samt forsinkelser eller manglende leveranser fra underleverandører som følge av slike forhold.
De ovennevnte omstendighetene er bare gyldige i de tilfellene der virkningene av dem ikke kunne ha vært forutsett ved inngåelsen av avtalen.

Tvister og lovvalg:
Tvister mellom selger og kjøper skal avgjøres ved voldgift med sete i Arendal, Norge.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram