STOLT MEDLEM AV:

Sist oppdatert: 13.12.2022

Salgs- og leveringsbetingelser (NO)

Disse betingelser gjelder for kjøp fra og med 1. januar 2023 dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Betingelsene gjelder ved kjøp fra selskaper i CEG konsernet, tilhørende Construction Equipment Group AS (Selger). Om det er divergerende forståelse mellom en skriftlig avtale og salgs- og leveringsbetingelsene, er salgs- og leveringsbetingelsene gjeldene.

Pris
Prisene er å forstå eksklusiv mva. Eventuelle kostnader for pakking/emballasje og frakt tilkommer. Det tas forbehold om skrivefeil, eventuelle prisendringer som følge av endring i valutakurser, toll- og avgiftssatser, økninger i pris fra leverandører eller andre forhold utenfor Selgers kontroll.
Selger forbeholder seg retten til, ved å gi varsel til kjøperen når som helst før levering, å øke totalprisen for å reflektere enhver økning i råvarekostnadene eller leveringskostnadene, herunder av endring i valutakurser, toll- og avgiftssatser, til Selger som skyldes en faktor utenfor Selgers kontroll.

Produktinformasjon
Alle illustrasjoner, tegninger, fotografier og opplysninger er veiledende og må ikke oppfattes som endelige. Det er kjøpers ansvar å påse at de tekniske data og produktene i sin helhet tilfredsstiller det konkrete behov.
Mottatte tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk informasjon mottatt fra Selger kan ikke uten samtykke fra Selger brukes til annet enn formålet med overlevering. Uten samtykke fra Selger må de ikke kopieres, reproduseres, utleveres tredjemann eller på annen måte bringes til dennes kunnskap.

Bestilling
Bestilling skal normalt være skriftlig. Selger påtar seg intet ansvar for eventuelle feil ved bestilling per telefon. Kjøper har plikt til å kontrollere ordrebekreftelse og forsikre seg om at den stemmer overens med bestilling.

Betalingsbetingelser
Dersom ikke annet er avtalt, gjelder vår standard betalingsbetingelse netto pr. 10 dager. Ved betaling etter forfall beregnes et rentetillegg og eventuelle purregebyr.
Dersom du betaler gjennom nettbutikken administreres betalingen fullt ut av Collector Bank eller Klarna. Selger lagrer ikke denne informasjonen. Les Collector Bank sin personvernerklæring her. Les Klarna sin personvernerklæring her.

Fakturadato
Fakturaen utstedes normalt senest påfølgende dag varen sendes eller er henteklar.

Leveringsbetingelser
Leveringsdato er å forstå som forsendelsesdato fra Selger. Alle ordrer bekreftes med leveringsbetingelser Incoterms angitt. Frakt belastes kjøper dersom ikke annet er avtalt. Selger velger transportmåte og speditør etter beste skjønn. 14 dager etter leverings-/hentedato, ref. ordrebekreftelse faktureres lagerleie dersom varen ikke er hentet eller kan leveres.
Leveringstid fra fabrikk bekreftes ved ordrebekreftelse. Blir Selger oppmerksom på at leveringstiden ikke kan overholdes, plikter Selger å informere om dette umiddelbart, samt opplyse om ny leveringstid. Overskrides leveringstiden med mer enn tilsvarende opprinnelig leveringstid har begge parter rett til å heve kontrakten, med mindre ikke partene tidligere har enes om en forlengelse av leveringstiden.

Kontroll ved varemottak
Kjøper skal ved varemottak kontrollere varer mot pakkseddel og undersøke varen. Ved signatur på pakkseddel eller fraktbrev, eller ved avtale om å levere vare uten mottak og signatur, har kjøper bekreftet at varene er mottatt, ikke har synlige skader og at antallet stemmer.

Reklamasjon
Reklamasjon vedrørende transportskade plikter mottaker å gjøre transportør oppmerksom på straks ved varens ankomst. Dette anmerkes på fraktbrev.
Reklamasjon av manko eller mangelfull/feil vare skal skje hurtigst mulig etter ankomst med spesifikasjon over avvikene, senest 5 arbeidsdager etter varens ankomst. For øvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser.
I følgende tilfeller er Selger ikke ansvarlig for mangler ved leveransen:
1. Kjøper tar i bruk varen før eventuelt reklamasjon er avklart med Selger.
2. Mangelen oppstod fordi kjøper har unnlatt å følge Selgers instruksjoner for lagring, installasjon, igangsetting, montering, bruk og vedlikehold.
3. Mangelen oppstod fordi leveransen er produsert eller utført i henhold til tegning eller spesifikasjoner fra kjøper.
4. Kjøper foretar endringer eller reparasjoner av leveransen uten skriftlig forhåndssamtykke fra Selger
5. Mangelen oppstod som følge av normal slitasje, forsettlig skade, uaktsomhet eller unormale lagrings- og driftsforhold hos kjøper. Selgers ansvar er begrenset til mangler som forelå på leveringstidspunktet.
Selger kan etter eget skjønn foreta retting av mangel ved enten å levere nytt produkt, reparere eller betale tilbake hele prisen for den delen av leveransen som er avvist av kjøper. Etter at Selger har utført slik retting har ikke Selger ytterligere ansvar overfor kjøper med henvisning til de avviste leveransene.
Selgers totale erstatningsansvar for en mangel er under alle omstendigheter begrenset til faktureringsverdien til de mangelfulle leveransene, samt eventuelle transport- og forsikringskostnader ved retur til Selger.
Følgeskader/omkostninger dekkes ikke av Selger. Så fremt Selger avhjelper en påberopt mangel innen rimelig tid har kjøper ikke anledning til å heve kjøpet. Med rimelig tid skal Selger ha anledning til å besiktige skaden, innhente produsentens uttalelse om mangelen, samt tid til å avklare hvorledes mangelen skal utbedres og eventuelt hvem som skal utføre utbedringen.
Kjøper innestår for at han eller sluttbruker samarbeider med Selger ved eventuelt avvik eller reklamasjon. Dette betyr at kjøper skal bl.a. være behjelpelige med å dokumentere mangler ved å sende bilder etc., og å foreta enkle utbedringer selv, der dette vil avhjelpe problemet, eksempelvis bytte komponenter etter veiledning fra Selger. Slike utbedringer foretatt av kjøper eller sluttbruker skal ikke godtgjøres av Selger. Alternativet for kjøper blir å returnere varen til Selger eller Selgers leverandør for egen regning slik at retting kan foretas.
Erstatningsvare faktureres til ordinær pris. Kreditering skjer etter at returvare er registrert mottatt og reklamasjon er godkjent.

Retur
Retur av varer godtas bare dersom dette er avtalt på forhånd. Det beregnes et gebyr på 10 % av varens verdi, dog minimum NOK 500,- og maksimum NOK 5.000,-.
Kjøper må besørge returfrakt og dekke kostnadene med dette. Kjøper har ansvar for at varen oppbevares og returneres på forsvarlig måte. Ved retur av varer som har vært i bruk må disse emballeres og pakkes på en slik måte at diesel, kjemikalier eller annen væske ikke renner ut av emballasjen. Returnerte varer kontrolleres og godkjennes av Selger før eventuell tilbakebetaling. Tilbakebetalingen kan reduseres dersom returen ikke er gjort i henhold til betingelsene.
I utgangspunktet aksepteres bare retur av standardvare som er ubrukt og uskadet.
Kjøper har ansvaret for at varen oppbevares på forsvarlig måte inntil retur.

Ansvar for mangel
Selger sitt ansvar for mangel begrenser seg til omkostningsfri omlevering eller utbedring av varen dersom den leverte varen lider av en mangel, enten dette er av konstruksjons-, produksjons- eller materialmessig art.
For produkter som selges med forbeholdet «som den er» eller lignende, skal mangelsvurderingen gjøres i henhold til kjøpsloven §19

Salgspant
Leveranser fra Selger er underlagt salgspant. Leverte varer er kjøpers eiendom først når fullt rettmessig betaling er mottatt av Selger.

Fritakelsegrunner
(force majeure m.v.)
Force majeure fritar partene for ansvar dersom omstendighetene hindrer avtalens oppfyllelse, eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende.
Som force majeure regnes enhver hindring partene ikke kan råde over, så som – men ikke begrenset til, brann, krig, trafikkvanskeligheter, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller handelsvaluta-, eksport- og importrestriksjoner, alminnelig vareknapphet, epidemier, samt forsinkelse eller uteblivelse av leveranser fra underleverandører som følge av slike omstendigheter.
Omstendigheter som nevnt fritar bare for ansvar dersom deres virkninger på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses ved inngåelsen av avtalen.

Tvister og lovvalg:
Tvister mellom Selger og kjøper skal avgjøres ved voldgiftsbehandling tilhørende i Arendal, Norge.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram