STOLT MEDLEM AV:

Senast uppdaterad: 13.12.2022

Försäljningsvillkor och leverans (SE)

Dessa villkor gäller för köp från och med den 1 januari 2023 om inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna. Villkoren gäller för köp från företag i CEG-koncernen, tillhörande Construction Equipment Group AS (Säljare). Om det finns en avvikelse mellan skriftligt avtal och försäljnings- och leveransvillkoren, gäller försäljnings- och leveransvillkoren.

Pris
Priserna är exklusive moms. Eventuella kostnader för förpackning tillkommer. Reservationer görs för tryckfel , eventuella prisförändringar till följd av förändringar i växelkurser, tull- och skattesatser, prisökningar från leverantörer eller andra omständigheter utanför säljarens kontroll.
Säljaren förbehåller sig rätten att, genom att meddela köparen när som helst före leverans, höja det totala priset för att återspegla eventuella ökningar av råvarukostnader eller leveranskostnader, inklusive förändringar i växelkurser, tullavgifter och skattesatser, till säljaren på grund av en faktor utöver säljarens kontroll.

Produktinformation
Alla illustrationer, ritningar, fotografier och information är vägledande och bör inte betraktas som slutgiltiga. Det är köparens ansvar att se till att de tekniska uppgifterna och produkterna som helhet uppfyller det specifika behovet.
Mottagna ritningar, andra tekniska dokument eller teknisk information som erhållits från säljaren får inte, utan säljarens samtycke, användas för något annat än syftet med överlämnandet. Utan säljarens samtycke får de inte kopieras, reproduceras, lämnas ut till tredje part eller på annat sätt komma till deras kännedom.

Orderläggning
Beställningar måste normalt vara skriftliga. Säljaren tar inget ansvar för eventuella fel vid beställning via telefon.Köparen är skyldig att kontrollera orderbekräftelsen och se till att den överensstämmer med beställningen.

Betalningsvillkor
Om inte annat överenskommits gäller våra standardbetalningsvillkor netto per 10 dagar. Vid betalning efter förfallodagen beräknas en ränteavgift och eventuella påminnelseavgifter.
Om du betalar via webbutiken hanteras betalningen helt av Collector Bank eller Klarna. Säljaren lagrar inte denna information. Läs Collector Banks integritetspolicy här. Läs Klarnas integritetspolicy här.

Fakturering
Fakturan utfärdas normalt senast följande dag då varan skickas eller är klar för avhämtning.

Leveransvillkor
Leveransdatum anses som leveransdatum från säljaren. Alla beställningar bekräftas med leveransvillkor specificerade. Frakt debiteras köparen om inte annat överenskommits. Säljaren väljer transportsätt och speditör efter bästa förutsättning. 14 dagar efter leverans/upphämtningsdatum, ref. orderbekräftelse, faktureras lagerhyra om varan inte har hämtats ut.
Leveranstid från fabriken bekräftas genom orderbekräftelse. Om säljaren blir medveten om att leveranstiden inte kan uppfyllas är säljaren skyldig att omedelbart informera om detta samt informera om den nya leveranstiden. Om leveranstiden överskrids med mer än motsvarande ursprungliga leveranstid har båda parter rätt att säga upp avtalet, såvida inte parterna tidigare har kommit överens om en förlängning av leveranstiden.

Kontroll vid godsmottagning
Vid mottagandet av varor ska köparen kontrollera varor mot följesedlar och undersöka varorna. Genom underskrift på följesedel eller fraktsedel, eller genom överenskommelse om att leverera varor utan kvitto och underskrift, har köparen bekräftat att varorna har mottagits, inte har några synliga skador och att kvantiteten är korrekt.

Reklamation
Klagomål på transportskador kräver att mottagaren meddelar transportören omedelbart vid ankomsten av varorna. Detta noteras på fraktsedeln.
Klagomål om brist eller defekta / felaktiga varor måste göras så snart som möjligt efter ankomst med specifikation av avvikelserna, senast 5 arbetsdagar efter varornas ankomst. I annat fall gäller bestämmelserna i Maskin 21.
I följande fall är säljaren inte ansvarig för fel i leveransen:
1. Köparen använder varan innan något klagomål har gjorts hos säljaren.
2. Felet uppstår på grund av att köparen inte har följt säljarens instruktioner för lagring, installation, igångkörning, montering, användning och underhåll.
3. Felet uppstod eftersom leveransen tillverkas eller utförs enligt köparens ritning eller specifikationer.
4. Köparen gör ändringar eller reparationer av leveransen utan föregående skriftligt medgivande från säljaren.
5. Felet uppstod till följd av normalt slitage, avsiktlig skada, vårdslöshet eller onormala lagrings- och driftsförhållanden hos köparen. Säljarens ansvar är begränsat till fel som fanns vid leveransen.
Säljaren kan, rätta till fel genom att antingen leverera en ny produkt, reparera eller återbetala hela priset för den del av leveransen som har avvisats av köparen. Efter att säljaren har gjort en sådan rättelse har säljaren inget ytterligare ansvar gentemot köparen med avseende på de avvisade leveranserna.
Säljarens totala ansvar för en defekt är under alla omständigheter begränsat till fakturavärdet för de defekta leveranserna, samt eventuella transport- och försäkringskostnader vid retur till säljaren.
Följdskador/kostnader täcks inte av Säljaren. Så länge säljaren avhjälper ett påstått fel inom skälig tid får köparen inte häva köpet. Säljaren ska med rimlig tid ha möjlighet att inspektera skadan, få tillverkarens utlåtande om felet samt tid att klargöra hur felet ska åtgärdas och, i förekommande fall, vem som ska utföra reparationen.
Köparen garanterar att hen samarbetar med säljaren vid avvikelser eller klagomål. Detta innebär att köparen bland annat måste vara behjälplig med att dokumentera brister genom att skicka bilder etc. och att själva göra enkla reparationer, där detta kommer att avhjälpa problemet, till exempel att byta ut komponenter efter vägledning från säljaren. Sådana förbättringar som görs av köparen eller slutanvändaren ska inte ersättas av säljaren. Alternativet för köparen är att returnera varan till säljaren eller säljarens leverantör på egen bekostnad så att korrigering kan göras.
Ersättningsartiklar faktureras till ordinarie pris. Kreditering sker efter att den returnerade varan har registrerats och reklamationen har godkänts.

Återköp
Retur av varor accepteras endast om detta avtalats i förväg. En avgift på 10% av varans värde beräknas, men minst 500 SEK och högst 5 000 SEK .
Köparen måste tillhandahålla returfrakt och täcka kostnaderna med detta. Köparen ansvarar för att varorna lagras och returneras på ett korrekt sätt. Vid retur av varor som har använts måste dessa förpackas och förpackas på ett sådant sätt att diesel, kemikalier eller andra vätskor inte rinner ut ur förpackningen. Returnerade varor kontrolleras och godkänns av säljaren innan någon återbetalning sker. Återbetalningen kan kommas att minskas eller dras in om returen inte fullföljs enligt villkoren.
I grund och botten accepteras endast returer av standardvaror som är oanvända och oskadade.
Köparen ansvarar för att varan förvaras på ett korrekt sätt fram till retur.

Ansvar för brister
Säljarens ansvar för fel är begränsat till omleverans eller rättelse av varorna utan kostnad om de levererade varorna lider av ett fel, oavsett om detta är av konstruktions-, produktions- eller materialkaraktär.
För produkter som säljs med förbehållet "i befintligt skick" eller liknande har Säljaren inte ansvar för brister.

Försäljningsdeposition
Leveranser från säljaren är föremål för en försäljningsdeposition. Levererade varor är köparens egendom endast när hela den rättmätiga betalningen har mottagits av säljaren.

Skäl för undantag
(force majeure, etc.)
Force majeure befriar parterna från ansvar om omständigheterna hindrar fullgörandet av avtalet eller gör uppfyllandet orimligt betungande.
Force majeure definieras som alla hinder som parterna inte kan kontrollera, såsom - men inte begränsat till, brand, krig, trafiksvårigheter, arbetskonflikter, militär mobilisering, rekvisition, beslag eller handelsvalutarestriktioner, export- och importrestriktioner, allmän brist på varor, epidemier, samt förseningar eller underlåtenhet att leverera från underleverantörer till följd av sådana omständigheter.
Omständigheter som nämnts befriar endast från ansvar om deras effekter på avtalets fullgörande inte kunde förutses vid avtalets ingående.

Tvister och lagval:
Tvister mellan Säljare och köpare ska avgöras genom skiljedom som tillhör Arendal, Norge.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram